Regulamin

UWAGA: Informujemy, że w sklepie internetowym Węgielna5 - Medex obowiązuje nowy regulamin, który wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.

OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WĘGIEL NA 5 - MEDEX

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem  www.wegielna5.pl (zwany dalej "Sklep internetowy Medex"), jest prowadzony przez Medex Spółka z ograniczoną" odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa(zwaną dalej "Medex" lub ”Sprzedający”) z siedzibą w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 123, KRS: 0000430879, NIP:6252447235, REGON:243024334.
 2. Medex będzie przesyłał Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Medex za zgodą Kupującego.
 3. Towary objęte promocją i rabatami dotyczą Kupujących, którzy dokonali rejestracji w sklepie internetowym.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Medex towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Koszty dostawy towaru są podawane odrębnie z zastrzeżeniem ust 6 poniżej.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Medex, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku wybrania opcji przedpłaty na konto Sprzedającego, koszty  transportu nie są pobierane. W przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem koszty transportu całego zamówienia wynoszą 30 zł brutto.  Ponadto informacje o kosztach transportu znajdują się na stronie Sklepu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Medex pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną lub na życzenie Klineta zaoferuje mu towar o podobnej charakterystyce. 
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Medex konieczna jestakceptacja niniejszego regulaminu.
 10. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Medex mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Medex prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 11. Dni robocze to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);


§ 2
Transakcja, płatność, dostawa

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Medex można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą potwierdzane w najbliższym dniu roboczym.  Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy lub płatność gotówką kurierowi dostarczającemu towar.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska,  adresu zamieszkania, adresu e - mail i/lub telefonu komórkowego albo innego telefonu kontaktowanego.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całej ceny i w sytuacji gdy nie jest dokonywana przedpłata na konto kosztów transportu przed wysłaniem towaru do Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  ING 65 1050 1621 1000 0022 4173 3720.
  ALIOR 13 2490 0005 0000 4530 1074 0270.
  BRE 23 1140 1078 0000 4043 2900 1001.
  PKO 66 1020 2368 0000 2502 0170 9237.
 6. Czas realizacji zamówienia  wynosi od 2 do 7 dni roboczych liczonych od wpływu na rachunek Sprzedającego ceny lub w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem liczonych od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Kupujący jest zobligowany do odbioru zamówionego towaru do godziny 16.00 w dniu podanym przez dostawcę.
 8. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. Koszty dostawy  zamówionego towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia  i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności.12. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście na składzie węglowym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów transportu towaru.
 10. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 11. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 13. Za zwłokę z odebraniem towaru Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami przechowywania towaru za każdy dzień zwłoki.
 14. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Informacje zawarte w potwierdzeniu stanowią nierozłączną część umowy oraz mogą być zmienione jedynie za porozumieniem stron.


§ 3
Reklamacje i zwroty

 

 1. Sprzedający ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Sprzedający nie udziela gwarancji.  W pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Medex mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do za pobraniem.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@medex-polska.pl oraz porozumieć się telefonicznie z Medex w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada,  Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać Sprzedającemu telefonicznie lub e - mailowo.  potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 8. Koszt transportu produktów reklamowanych z tytułu rękojmi ponosi Sprzedający. Sprzedający ma prawo wyboru firmy kurierskiej lub upoważnienia osoby do odbioru.

§ 4
Odstąpienie konsumenta od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie  oświadczenia o odstąpieniu na adres ul. Sienkiewicza 123 42-583 Bobrowniki lub na adres e-mail biuro@medex-polska.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży MEDEX zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MEDEX został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. MEDEX wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać  lub przekazać na adres ul. Chemiczna 2 42-520 Dąbrowa Górnicza niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował MEDEX o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Każdy zarejestrowany Klient sklepu ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Medex towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Medex jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Medex danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 4. Medex szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 5. Medex informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 6. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. 
 7. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 14 - dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji,  poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Medex. 
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, , ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) dla umów zawartych przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentach oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 10. Umowy zawierane przez Sprzedającego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
 11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Medex zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

   

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WĘGIEL NA 5 - MEDEX

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem  www.wegielna5.pl (zwany dalej "Sklep internetowy Medex"), jest prowadzony przez Medex Spółka z ograniczoną" odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa(zwaną dalej "Medex" lub ”Sprzedający”) z siedzibą w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 123, KRS: 0000430879, NIP:6252447235, REGON:243024334.
2. Medex będzie przesyłał Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Medex za zgodą Kupującego.
3. Towary objęte promocją i rabatami dotyczą Kupujących, którzy dokonali rejestracji w sklepie internetowym.
4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Medex towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Medex, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
6. Ceny podane przy każdym towarze obejmują koszty transportu przy przedpłacie na konto. W przypadku płatności za pobraniem koszty wzrastają o 30zł od całego zamówienia. Ponadto informacje o kosztach transportu znajdują się na stronie Sklepu.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Medex, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Medex pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci lub  zaoferuje mu towar o podobnej charakterystyce (świadczenie zastępcze określone w art. 12 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu) lub zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa ustępie niniejszym Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Medex konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
11. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Medex mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Medex prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.


§ 2
Transakcja, płatność, dostawa

1. Zamówienia w sklepie internetowym Medex można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą potwierdzane w najbliższym dniu roboczym.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.
3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu komórkowego.
5. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
6. Medex zastrzega sobie, że może nie potwierdzić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
7. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całej ceny i kosztów transportu przed wysłaniem towaru do Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ING 65 1050 1621 1000 0022 4173 3720.
ALIOR 13 2490 0005 0000 4530 1074 0270.
BRE 23 1140 1078 0000 4043 2900 1001.
PKO 66 1020 2368 0000 2502 0170 9237.
8. Czas realizacji zamówienia (czas od potwierdzenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 2 do 7 dni roboczych wpływu na rachunek Sprzedającego ceny i kosztów transportu.
9. Kupujący jest zobligowany do odbioru zamówionego towaru do godziny 16.00 w dniu podanym przez dostawcę.
10. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście na składzie węglowym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
11. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący.
12. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
13. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
15. Za zwłokę z odebraniem towaru Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami przechowywania towaru za każdy dzień zwłoki.
16. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Informacje zawarte w potwierdzeniu stanowią nierozłączną część umowy oraz mogą być zmienione jedynie za porozumieniem stron.
17. Sprzedawca jest zobowiązany do przekaznaia potwierdzenia Kupującemu będącemu konsumentem utrwalonym na nośniku trwałym ze względu na umowę zawartą na odległość.

§ 3
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
• jeżeli jest konsumentem - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa  prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
• jeżeli nie jest konsumentem - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
2. Kupującemu  jeżeli jest konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i zwrotu kupionego towaru w terminie 14 dni od wydania towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
3. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia  i powinien być odesłany w stanie nienaruszonym.
4. Odstąpienie od umowy następuje po przez złożenie i doręczenie oświadczenia Kupującego w formie pisemnej na adres: Medex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Sienkiewicza 123 42-583 Bobrowniki. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres
biuro@medex-polska.pl oraz porozumieć się telefonicznie z Medex w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura), a także jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną niezgodność lub wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
6. Rozpatrzenie wniosku reklamacji kończy się jedną z opcji:
a) Uznaniem reklamacji – Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej
b) Uznaniem reklamacji – nowy towar wolny od wad
c) Odmową uznania reklamacji – Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.
7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
8. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
9. Zdjęcia produktów przedstawionych w sklepie mogą odbiegać od rzeczywistości i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
10. Koszt transportu produktów reklamowanych z tytułu rękojmi ponosi Sprzedający. Sprzedawca ma prawo wyboru firmy kurierskiej lub upoważnienia osoby do odbioru.
11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1 – 5 k.c. Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1 – 5 k.c., jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1-2 i art. 564 k.c.). 

§ 4
Odstąpienia od umowy


1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres ul. Sienkiewicza 123 42-583 Bobrowniki lub na adres e-mail biuro@medex-polska.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży MEDEX zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MEDEX został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. MEDEX wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Towar należy odesłać niezwłocznie lub przekazać na adres ul. Chemiczna 2 41-300 Dąbrowa Górnicza niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował MEDEX o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o
odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży
11. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§5
Postanowienia końcowe

1. Każdy zarejestrowany Klient sklepu ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych.
2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Medex towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Medex jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Medex danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
4. Medex szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
5. Medex informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, , ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Medex zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
8. Sklep internetowy Medex (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
9. Medex nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

Medex